13.2.17

PROGRAMA AWASUKA: Amb el tancament de la coberta del prototip de bloc, s'ha beneït la casa de la Santamaya!

DHUNGA-MATO MULTISPORTS PROTOTYPE

Després d’acabar de pujar el mur de la fossa sèptica, hem formigonat la part superior, on anirà col·locada la tapa d'aquesta. Per a fer la tapa hem hagut de fer un encofrat que cobrís tot el forat amb una estructura amb bambú i fusta. Posteriorment, es col·loca l’armat i es formigona tot. Es deixa un petit forat per tal de que, en un futur, es pugui buidar la fossa (a Nepal no hi ha bombes per a buidar les fosses!). En mig d’aquest procés ens vam quedar sense ciment, així que vem haver de baixar d’un dia per l'altre a Hetauda a comprar més ciment. Mentre arribava el ciment, vam començar a fer la fonamentació de les latrines, amb dhunga-mato.

Acabannt i cobrint la fossa

Iniciant els lavabos
CONFINED BLOCK HOUSE PROTOTYPE 

Aquesta setmana ja hem pogut continuar amb el prototip de bloc. Hem col·locat els tubs que subjecten la coberta amb els passadors i, posteriorment, hem col·locat la coberta de CGI. Finalment hem cobert el prototip de bloc. I, un cop col·locada la coberta, van fer una cerimònia que se sol fer quan es finaltza la coberta d’una casa: una casa és un temple i, com a tal, s’ha de beneïr. Per a beneïr la casa, van col·locar banderetes, pols de colors i fins i tot van tallar el cap d’una gallina i van escampar la sang per sobre la coberta! Un cop acabada la petita cerimònia ens van col·locar les tikas a tots els treballadors i ens van convidar a menjar per celebrar-ho.

Els tubs que subjecten la coberta ja estan col·locats!


Posant la xapa del bloc!Acabada la coberta, es fa la cerimònia