26.9.19

PROGRAMA AWASUKA: CONSTRUCCIÓ DE XEMENEIES I SENSIBILITZACIÓ SOBRE L’AIGUACAT

El 18 de maig van passar a Bhimphedi dos esdeveniments importants: la presentació de la cançó de sensibilització d’Awasuka “Block, Wood or Stone” a Bhimphedi - dirigida per Mònica Sans, Nirmal Lama (Bhimphedi Guys) i Hareram Pudassaini - i l’inici de la construcció de les xemeneies a càrrec de Bhume Lama: un expert en xemeneies format per Practical Action Nepal. L’objectiu del programa Awasuka de fomentar “cases segures” es va representar plenament aquell dia: d’una banda, transferint coneixements resistents al terratrèmol a través del vídeo i, de l’altra, fomentant cuines segures i saludables mitjançant la construcció de xemeneies.

En l'última etapa del programa, realitzada conjuntament per Amics del Nepal, base A, Universitat CCD-UPC i Rotary Club de Kantipur, Awasuka ha unit les seves mans amb Practical Action Kathmandu i MRC Hetauda, ​​per poder completar el disseny de xemeneia de Practical Action. Ja s'ha provat durant deu anys al Nepal i consisteix, no només en una xemeneia que envia el 90% del fum fora, sinó també en una estufa de cuina que protegeix de les flames i estalvia un 40% de llenya.

Tot i això, la construcció de la xemeneia no va començar immediatament, va requerir d'algunes feines importants anteriors. Dos mesos abans del 18 de maig, en Hareram i la Mònica van treballar en els materials de sensibilització, van tenir reunions amb les parts implicades i van preparar informació adaptada a l’entorn del poble. A la recerca d'informació local van parlar amb importants organitzacions del poble com: l'hospital, les escoles, la Gaupalika, la seu de la policia i les cooperatives. Gràcies a aquestes últimes, es van poder organitzar reunions de sensibilització a tot el municipi. Va passar més d'un mes amb reunions diàries per informar totes les zones rurals disperses de Bhimphedi. La resta de zones del municipi (Kogate, Ipa, Niwubatar i Bhainse) es van fer posteriorment.

Totes aquestes sessions van ser dirigides per Hareram Pudasaini, gerent i dinamitzador social d’Awasuka i que ja feia dos anys que utilitzava una xemeneia a casa seva, construïda per Awasuka. En les reunions de sensibilització va explicar la seva pròpia experiència, va mostrar uns cartrons amb la presentació impresa i va ensenyar un vídeo entrevistant als seus familiars, parlant sobre els avantatges de la xemeneia i la cuina millorada. El públic va reaccionar molt positivament davant d’aquest tipus de presentació, ja que era visualment atractiu i de confiança perquè la persona que proporcionava la informació era una persona local com ells i ja havia provat el que veien com un “estrany invent”.

El resultat de totes aquestes reunions de sensibilització realitzades en un mes va ser una llista de 120 propietaris interessats en la construcció de xemeneies. La resta de sessions de sensibilització addicionals van fer la resta i aquest nombre es va anar incrementant gradualment: primer fins a 190 famílies, després fins a 245 famílies i finalment fins a 300 llars. Això significa que 300 famílies veuran millorada la seva salut de manera significativa perquè ja no hauran de respirar el fum produït per la llenya, especialment les dones. Cada família que viu a una zona rural del Nepal passa una mitjana de cinc hores diàries a la cuina, inhalant gasos tòxics produïts per cuinar aliments.

L’inici del procés d’instal·lació de xemeneies es va prioritzar a les zones més pobres de Bhimphedi: Kitbanjang, Kitbanjang, Urlagari i Kaphalchaur. Es tracta de comunitats majoritàriament Chepang que no posseeixen cap terreny i, per tant, no tenen papers de propietat; aquesta és la raó per la qual no van poder sol·licitar la subvenció del govern per millorar les seves cases després del terratrèmol. El programa Awasuka va decidir omplir aquest buit i proporcionar-los l’oportunitat de millorar les seves llars amb una xemeneia, de manera que puguin aconseguir cuines més segures i saludables. A més d'aquestes primeres comunitats, també s'han completat les xemeneies a la resta de comunitats de veïns de Bhimphedi, així com a altres dues àrees més grans del municipi de Bhimphedi: Kogate i Niwubatar. Per a una millor visualització de les zones intervingudes, el programa prepara un mapa amb totes les ubicacions de la casa dels beneficiaris, que es publicarà aviat.

A les famílies de mentalitat oberta que es van registrar per a la instal·lació de xemeneies, un cop finalitzada, Awasuka també va realitzar algunes enquestes sobre malalties de l'aigua. Els resultats van demostrar que moltes persones pateixen massa sovint: problemes gàstrics, diarrea i febre tifoide. Per tant, es va decidir fer sessions de sensibilització sobre el tractament de l'aigua i realitzar algunes proves d'aigua. El material de sensibilització consisteix en una presentació seguint els versos i la tornada de la cançó Water Paani. Cada part de la cançó conté un missatge diferent relacionat amb l’aigua, que s’entén fàcilment i de manera divertida gràcies a la música i les imatges. Un cop finalitzades les sessions de sensibilització, es reparteixen algunes ampolles de clor entre les famílies interessades. Actualment ja s’han distribuït al voltant de 125 ampolles de clor i estem en camí d’arribar a les 300 famílies en total.

Us deixem algunes imatges del material que s’ha utilitzat a les sessions de sensibilització de la xemeneia i l’aigua així com algunes imatges de les xemeneies completades i la distribució del clor.

ENG
 
AWASUKA PROGRAM: CHIMNEY HOOD CONSTRUCTION & WATER AWARENESS

In May 18thtwo important events happened in Bhimphedi: the presentation of Awasuka’s Awareness Song “Block, Wood or Stone”in Bhimphedi - conducted by Monica Sans, Nirmal Lama (Bhimphedi Guys) and Hareram Pudassaini - and the start of chimney-hood construction by Bhume Lama - a chimney expert trained by Practical Action Nepal. Awasuka Program’s goal of fostering “Safe Houses” was fully represented that day: on one hand, by transferring earthquake-resistant knowledge through the video and on the other, by fostering safe and healthy kitchens through hood construction. 

In the last leg of the program which is carried out jointly by Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC University and Rotary Club of Kantipur, Awasuka has joined hands with Practical Action Kathmandu and MRC Hetauda, to be able to deliver Practical Action’s chimney design. The later has already been tested in Nepal for 10 years and consists of, not only a chimney hood that sends 90% of the smoke out, but also an improved cooking-stove which provides protection from the flames and saves 40% firewood.

However, the chimney-hood construction did not start immediately, it required some previous important works. Two months before May 18th, Hareram and Monika were working on the Chimney-Hood awareness materials, having meetings with the involved parts and preparing information adapted to the village environment. In their quest of local information they spoke with the important organizations in the village like: the Hospital, the Schools, the Gaupalika, the Police headquarters and the Cooperatives. Thanks to the later ones, the awareness meetings could be organized within the whole municipality. It took over month of daily meetings to inform all the different scattered rural areas from Bhimphedi former VDC. The rest of the municipality areas (Kogate, Ipa, Niwubatar and Bhainse) were done later. 

All these sessions were conducted by Hareram Pudasaini, Awasuka’s manager and social mobilizer and who had been using a chimney-hood in his home, built by Awasuka two years earlier. In the awareness meetings he explained his own experience, he showed some cardboards with the printed presentation and displayed a video of himself interviewing his family members, talking about the benefits of the chimney-hood and the improved cooking stove. The audience reacted very positively to this kind of presentation, as it was visually attractive and extremely trustable because the person who was delivering information was a local like them, and had already tried what they saw like a “strange invention”.

The outcome of all these awareness meetings conducted in one month was a list of 120 house-owners interested in chimney construction. Word of mouth and additional awareness sessions did the rest and this number was gradually increased: first up to 190 families, later up to 245 families and finally up to 300 households. This means that 300 families will see their health significantly improved because they will no longer have to breathe the smoke produced by firewood, especially women. Each family living in a rural area of Nepal spends an average of five hours per day in the kitchen, inhaling toxic gases produced by cooking food.

The start of the chimney-hood installation process was prioritized to the poorest areas of Bhimphedi: Kitbanjang, Kitbanjang, Urlagari and Kaphalchaur. These are mostly Chepang communities which do not own any lands and thus lacking property papers; this is the reason why they couldn’t apply for the government subsidy to improve their homes after the earthquake. Thence Awasuka Program decided to fill this gap and provide them an opportunity to improve their households with chimney-hoods, so they can achieve safer and healthier kitchens. Besides these first communities, chimneys have also been completed in all the rest of Bhimphedi neighboring communities, as well as in other two larger areas of Bhimphedi Municipality: Kogate and Niwubatar. For a better visualization of the intervened areas, the program is preparing a map with all the beneficiaries’ house-locations, which will be published soon. 

Within the open-minded families that registered for chimney installation, once this one was finished, Awasuka also conducted some surveys about water-borne diseases. Results showed that many people are suffering too often from: gastric problems, diarrhea and typhoid fever. Thereupon it was decided to do awareness sessions on water treatment and to perform some water tests. The awareness material consists on a presentation following Water Paanisong’s verses, bridge and chorus. Each part of the song contains a different message related to water, which is easily and entertainingly understood thanks to music and images. Once the awareness sessions are finalized, some chlorine bottles are distributed amongst the interested families. Currently around 125 bottles of chlorine have already distributed, and we are on the way to reach the 300 total families. 

Next we leave you with some images of the material that has been used in the chimney and water awareness sessions, which has worked out in an excellent way, as well as some pictures of the completed chimneys and the chlorine distribution.24.9.19

PROGRAMA AWASUKA: El Programa Awasuka està tenint molt èxit a Bhimphedi!


CAT

Darrerament el Programa Awasuka està tenint molt èxit a Bhimphedi. Un cop acabades les cases (noves i de reforç), el programa s'ha centrat en altres activitats per a la millora de l'hàbitat: la construcció de xemeneies (moltes més xemeneies de les que inicialment s'havien previst, informarem en breu), i la conscienciació sobre el tractament d'aigua beguda. Per a aquestes últimes s'està utilitzant la cançó WATER PAANI, unes activitats divulgatives que segueixen la lletra de la cançó i uns pòsters que s'han penjat als llocs més importants del poble, on s'han fet aquestes activitats: escoles, hospital, farmàcies, ajuntament, cuartel de policia, etc.... 
Finalment, després de molts mesos de distribuir nosaltres ampolles de clor als nostres beneficiaris, per fi les farmàcies de Bhimphedi s'han decidit a fer una comanda d'ampolles de clor (Piyush) a la fàbrica de Kathmandu. Estem molt contents per aquest fet, ja que des que vam començar amb la difusió del tractament d'aigua, ningú al poble sabia què era el clor, ni on es podia trobar. Ara en canvi, ja hi ha molta més informació i la gent ja comença a demanar-ne a les farmàcies, i aquestes finalment s'han convençut de que n'han de tenir disponible per a la salut dels seus vilatans.

ENG

Lately Awasuka Program is having a lot of success in Bhimphedi. Once the houses (new and retrofitted ones) have been completed, the program has focused on other activities to improve the habitat: chimney-hood construction (many more chimneys than initially planned, we will inform shortly ) and awareness on drinking-water treatment. For the latter, the song WATER PAANI is being used, along with some awareness activities following the lyrics of the song and posters that have been hung at the most important places of the village, where these activities have been performed: schools, hospital, medical stores, gaupalika office, police barracks, etc. 
Finally, after many months of distributing chlorine bottles to our beneficiaries, at last Bhimphedi medical stores have decided to place an order for chlorine bottles (Piyush ) at the Kathmandu factory. We are very pleased with this fact, as since we started with water treatment diffusion, nobody in town knew what chlorine was, nor could it be found anywhere. Now, on the other hand, there is much more information about it and people are already beginning to ask to the medical stores owners, and they have finally been convinced that they must have piyush available for the health of their villagers.4.9.19

PROGRAMA AWASUKA: BLOCK, WOOD or STONE - VIDEO INICIS d'AWASUKA - BEGINNING OF AWASUKA VIDEOCAT

Els inicis del Programa Awasuka

Així va començar el programa AWASUKA, l’any 2015. Aquest video es va rodar durant la tardor del 2015 entre Nepal i Barcelona, per part de la periodista Sara Barrera. Més tard es van afegir unes imatges addicionals rodades per Juan Carlos Lausín a Barcelona. 
Per diversos motius no s’ha pogut publicar fins aquest any, però tot i el retard, hem cregut oportú fer-ho, per tal de documentar com es van viure els moments posteriors al terratrèmol. Apart dels participants del programa, en el reportatge tambe hi apareixen treballadors d’Amics del Nepal i habitants del poble de Bhimphedi.


Cal aclarir que la feina global del programa no es veu representada en aquest document visual. La majoria de les tasques es van anar materialitzant posteriorment a aquest rodatge: els prototips, la col.laboració amb Rotary Club Kantipur, les noves cases construïdes, les formacions sobre aigua potable, el sistema de reforç de cases, les cases reforçades, la construcció de xemeneies i les activitats entorn al mediambient entre d’altres.
Subtítols en català al video i en anglès a Youtube (cal activar-los).


ENG. 

The beginning of Awasuka Program

AWASUKA program began this way in 2015. This video was shot during the fall of 2015 between Nepal and Barcelona, by journalist Sara Barrera. Later on some additional images were added, shot by Juan Carlos Lausín in Barcelona.
For several reasons it has not been possible to publish it until this year, but despite the delay, we have considered it appropriate to do so, in order to document how the moments after the earthquake were experienced. Apart from the program’s participants, Amics del Nepal staffs and Bhimphedi villagers also appear in the report.

It should be clarified that the overall work of the program is not represented in this visual document. Most of the tasks were materialized much later after this shooting: the prototypes, the collaboration with Rotary Club Kantipur, the new houses, the drinking water trainings, the house retrofitting system, the retrofitted houses, the chimney construction and the enviromental activities, among others.
Subtitles in catalan in the video and in English in Youtube (must be activated).