base-A


base-A és un col·lectiu de joves arquitectes i estudiants que entenem l'arquitectura com a eina de transformació social.

Dins l'àmbit de la cooperació i la formació, realitzem activitats en matèries relacionades amb l'edificació, la rehabilitació i l'urbanisme; des del punt de vista del desenvolupament sostenible i participatiu.

base-A es un colectivo de jóvenes arquitectos y estudiantes que entendemos la arquitectura como herramienta de transformación social

Dentro del ámbito de la cooperación y la formación , realizamos actividades en materias relacionadas con la edificación, la rehabilitación y el urbanismo,  desde el enfoque del desarrollo sostenible y participativo.


base-A is a collective of young architects and students who perceive architecture as a tool for social transformation. Within the scope of cooperation and education  we perform activities in areas related to the construction, rehabilitation and urban planning from the viewpoint of sustainable and inclusive development.