25.3.13

Primeras semanas en Ourong!

Fotografia: Jazz Arregui

Les nostres companyes Jazz i Aina han completat les dues primeres setmanes a Ourong. A la seva arribada, es van reunir amb la comunitat per explicar en què consistirien els treballs de la segona fase de l'obra, i per organitzar els treballs de participació de la població. Gràcies a  la seva vocació com a monitora d'esplai, la Jazz va proposar als nens i nenes del poble que dibuixessin com s'imaginaven la seva futura escola.

Durant aquests dies van començar també les tasques de compra de materials als proveidors locals. Acompanyades d'un dels caps del poble d'Ourong, van anar a Bignona on van visitar alguns tallers de serrat i van deixar encarregada la fusta de l'estructura a molt bon preu. Seguidament van encarregar l'argila i van acordar la contractació d'una màquina per fer els blocs de terra comprimida. 

Donada la situació de l'emplaçament, on tots els materials han d'arribar  per canoa, s'ha decidit fer els BTC's en un cobert al costat del pont de Katakalousse, al cantó de la carretera principal més propera, d'on surten les canoes que arriben a Ourong. Així un cop fets i assecats es podran transportar més còmodament, ja que d'altra manera, hauria estat molt més costós carregar l'argila solta a les canoes, descarregar-la i transportar-la fins a l'obra manualment.

Després d'alguns problemes i retards en l'entrega dels carregaments d'argila, ja han començat a fer els primers BTC's. Un cop comprovada la salinitat de l'aigua, la proporció d'argila, sorra, ciment, i la qualitat de la terra, va començar la producció de bricks, no sense sorpreses. Els primers blocs sortien amb una geometria irregular, i després d'observar bé la màquina es van adonar que tenia un problema greu i van haver de canviar-la per una altra. Un cop tenien la màquina nova, van seguir amb la producció, quan tot d'una es va partir una peça important. Per sort, es van afanyar molt per arreglar-la ràpidament, nomes s'havia de soldar una peça, i aquella mateixa tarda ja van seguir fent btc's.

Els  habitants d'Ourong, mentrestant, s'han encarregat d'anar a recollir petxines pel formigó que formarà el sòcol dels murs i també el cèrcol perimetral. Desde els més petits fins als més grans, tot el poble s'ha movilitzat per anar a buscar les petxines, que substituiran l'habitual grava del formigó.
Queden pocs dies perque arribi l'esperada fusta, que permetrà avançar en la construcció de l'escola. De moment el clima acompanya, amb dies assoleiats i una temperatura agradable. Desitgem molta sort a l'Aina i la Jazz en les properes setmanes!
Fotografia: Jazz Arregui


Nuestras compañeras Jazz y Aina han completado las dos primeras semanas en Ourong. A su llegada, se reunieron con la comunidad para explicar en qué consistirían los trabajos de la segunda fase de la obra, y para organizar los trabajos de participación de la población. Gracias a su vocación como monitora de ocio, Jazz propuso a los niños y niñas del pueblo que dibujaran cómo imaginaban su futura escuela.

Durante estos días comenzaron también las tareas de compra de materiales a los proveedores locales. Acompañadas de uno de los jefes del pueblo de Ourong, fueron a Bignona donde visitaron algunos talleres de aserrado y dejaron encargada la madera de la estructura a muy buen precio. Seguidamente encargaron la arcilla y acordaron la contratación de una máquina para hacer los bloques de tierra comprimida.

Dada la situación del emplazamiento en una isla, donde todos los materiales deben llegar por canoa, se ha decidido hacer los BTCs en un cobertizo junto al puente de Katakalousse, al lado de la carretera principal más cercana, de donde salen las canoas que llegan a Ourong. Así una vez hechos y secados se podrán transportar más cómodamente, ya que de otra manera, habría sido mucho más costoso cargar la arcilla suelta a las canoas, descargarla y transportarla hasta la obra manualmente.

Tras algunos problemas y retrasos en la entrega de los cargamentos de arcilla, ya han empezado a hacer los primeros BTCs. Una vez comprobada la salinidad del agua, la proporción de arcilla, arena, cemento, y la calidad de la tierra, comenzó la producción de bricks, no sin sorpresas. Los primeros bloques salían con una geometría irregular, y después de observar bien la máquina se dieron cuenta que tenía un problema grave y tuvieron que cambiarla por otra. Una vez tenían la máquina nueva, siguieron con la producción, cuando de repente se partió una pieza importante. Por suerte, se apresuraron mucho a arreglarla rápidamente, sólo había que soldar una pieza, y esa misma tarde ya siguieron haciendo BTCs.

Los habitantes de Ourong, mientras tanto, se han encargado de ir a recoger conchas para el hormigón que formará el zócalo de los muros y también el zuncho perimetral. Desde los más pequeños hasta los más mayores, toda la comunidad se ha movilizado para ir a buscar las conchas, que sustituirán la habitual grava del hormigón.

Quedan pocos días para que llegue la esperada madera, que permitirá avanzar en la construcción de la escuela. De momento el clima acompaña, con días soleados y una temperatura agradable. Deseamos mucha suerte a Aina y la Jazz en las próximas semanas!Our mates Jazz and Aina have completed the first two weeks in Ourong. At their arrival, they met the community to explain what  the second phase of the work would consist on, as well as to organize the work of public participation. Thanks to her vocation as an instructor of leisure, Jazz proposed to the village children to draw what they imagined their future school would be like.
During this time they also began the task of buying materials from local suppliers. Accompanied by one of the leaders of the people of Ourong, they went to Bignona where they visited some sawing wood workshops and ordered the wood for the structure at a great price.
Then they ordered the clay and agreed to the hiring of a machine for making blocks of compressed land.
Due to the location of the site on an island, where all the materials should be delivered by boat, it was decided to make the BTCs in a shed next to Katakalousse bridge, next to the nearest main road, where the canoes arriving in Ourong leave from. So, once these materials are made and dried they can be carried more comfortably. Otherwise it would have been much more expensive to load loose clay into the canoes, download it and transport it to the work place by hand.
After some problems and delays in delivering cargoes of clay, the first BTCs have already begun to be made. After checking the salinity of the water, the proportion of clay, sand, cement, and the quality of land, the production of bricks has began, not without surprises. The first blocks came out with an irregular geometry, and after observing the machine closely, they realized they had a serious problem and had to change it. Once they had the new machine, they went on with the production. Suddenly, an important piece broke. Luckily, it didn’t take a long time to get it fixed. The only thing they had to do was to weld a piece, and that same afternoon they could continue making BTCs.