4.7.12

Base-A * Una segona setmana plena de sorpreses!

La segona setmana ha resultat estar plena de sorpreses per als nostres voluntaris. A l'illa d'Ourong, tot el poble s'ha mobilitzat per contribuir en el projecte, donant sentit a la paraula cooperació. Els homes van mobilitzar-se amb les seves barques per al transport dels materials de construcció fins a l'illa. Les dones i els nens han recollit una muntanya de petxines, que serviràn d'àrid per al formigó dels fonaments, una mostra de la utilització de materials locals sostenibles.  La Jazz i en Pepe, dos dels voluntaris desplaçats,  han dut a terme el replanteig de l'aula i , amb la col·laboració dels habitants d'Ourong,  han excavat els fonaments. L'excavació s'ha dut a terme amb mitjans manuals, per sort el terreny està composat de sorres molt fines que han facilitat els treballs.La segunda semana ha resultado estar llena de sorpresas para nuestros voluntarios. En la isla de Ourong, todo el pueblo se ha movilizado para contribuir en el proyecto, dando sentido a la palabra cooperación. Los hombres se movilizaron con sus barcas para el transporte de los materiales de construcción hasta la isla. Las mujeres y los niños han recogido una montaña de conchas, que servirán de árido para el hormigón de los cimientos, una muestra de la utilización de materiales locales sostenibles. Jazz y Pepe, dos de los voluntarios desplazados, han llevado a cabo el replanteo del aula y, con la colaboración de los habitantes de Ourong, han excavado los cimientos. La excavación se ha llevado a cabo con medios manuales, por suerte el terreno está compuesto de arenas muy finas que han facilitado los trabajos.
A Cabrousse la Carla i en David, els voluntaris que estan gestionant l'obra, han començat també els treballs de neteja i anivellament del terreny on construiran l'aula de secundària. En començar a excavar els fonaments han trobat un enorme niu de tèrmits, molt freqüents a la Casamance. Els termiters són un dels millors exemples de construcció bioclimàtica natural, però alhora constitueixen un perill per a la durabilitat de les estructures de fusta. Amb l'ajuda dels nois de l'Institut de Kabrousse, han destruit el niu, per evitar futurs problemes a la nova aula i han modificat l'emplaçament de la construcció. L'argila del termiter destruit s'utilitzarà en la fabricació dels blocs de terra dels tancaments BTC

Fins al moment, la resposta de la població als dos projectes ha estat inmillorable. El seu entusiasme i la seva participació en la construcció de les aules ens dóna molta força per continuar apostant per la cooperació i el voluntariat a Casamance.


En Cabrousse Carla y David, los voluntarios que están gestionando la obra, han comenzado también los trabajos de limpieza y nivelación del terreno donde construirán el aula de secundaria. Al comenzar a excavar los cimientos han encontrado un enorme nido de termitas, muy frecuentes en la Casamance. Los termiteros son uno de los mejores ejemplos de construcción bioclimática natural, pero al mismo tiempo constituyen un peligro para la durabilidad de las estructuras de madera. Con la ayuda de los chicos del Instituto de Kabrousse, han destruido el nido, para evitar futuros problemas en la nueva aula y han modificado el emplazamiento de la construcción. La arcilla del termitero destruido se utilizará en la fabricación de los bloques de tierra de los cierres BTC.

Hasta el momento, la respuesta de la población a los dos proyectos ha sido inmejorable. Su entusiasmo y su participación en la construcción de las aulas nos da mucha fuerza para seguir apostando por la cooperación y el voluntariado en Casamance.