17.6.12

Base-A * Educació pública a Casamance, Senegal

Dues noves aules. Onze setmanes per construir-les. Sis estudiants d'arquitectura, una arquitecte i un enginyer civil. Dues escoles. Més de 1.000 alumnes i una ONG. Aquest és el projecte de recolzament de l'educació pública a la regió de la Casamance, Senegal, que l'equip de Base-A porta preparant en els darrers mesos amb la ONG Kasamu Aku per tal que es faci realitat.

Dos nuevas aulas. Once semanas para construirlas. Seis estudiantes de arquitectura, una arquitecto y un ingeniero civil. Dos escuelas. Más de 1.000 alumnos y una ONG. Este es el proyecto de apoyo de la educación pública en la región de la Casamance, Senegal, que el equipo de Base-A lleva preparando en los últimos meses con la ONG Kasamu Aku para que se haga realidad.L'Institut d'Educació Secundària de Kabrousse, és un dels centres educatius més importants de la regió. Amb  només 12 aules, l'institut no disposa del finançament suficient per a la construcció de les aules necessàries per garantir l'educació dels 921 alumnes de les diverses poblacions de la regió que hi assisteixen. El nostre objectiu per aquest estiu és la construcció d'una nova aula, amb tècniques de construcció sostenibles, materials locals, i amb la participació de tota la comunitat escolar. Per això 3 estudiants de l' Escola d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB - UPC) s'hi desplaçaran gràcies al finançament del Centre per a la Cooperació al Desenvolupament de la UPC,  per coordinar els treballs de participació i encarregar-se de la direcció d'obra.

El Instituto de Educación Secundaria de Kabrousse, es uno de los centros educativos más importantes de la región. Con sólo 12 aulas, el instituto no dispone de la financiación suficiente para la construcción de las aulas necesarias para garantizar la educación de los 921 alumnos de las diversas poblaciones de la región que asisten. Nuestro objetivo para este verano es la construcción de una nueva aula, con técnicas de construcción sostenibles, materiales locales, y con la participación de toda la comunidad escolar. Por eso 3 estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB - UPC) se desplazarán gracias a la financiación del Centro para la Cooperación al Desarrollo de la UPC, para coordinar los trabajos de participación y encargarse de la dirección de obra.L'escola primària d'Ourong, situada en una petita illa dins el delta del riu Casamance, acull els 90 nens i nenes de la població. Disposen de 3 aules i una petita biblioteca, però una de les 3 aules es troba en estat de runa, amb la coberta totalment enderrocada i els murs amb greus problemes d'humitats. L'escola necessita una nova aula per tal de donar cabuda als seus estudiants i és per això que 3 estuadiants més de l'ETSAB es desplaçaran durant els propers mesos per iniciar-ne la construcció. Amdós projectes aposten pels materials naturals per a una construcció saludable i ecològica amb murs de blocs de terra comprimida (BTC) i estructura de fusta.

La escuela primaria de Ourong, situada en una pequeña isla dentro del delta del río Casamance, acoge a los 90 niños y niñas de la población. Disponen de 3 aulas y una pequeña biblioteca, pero una de las 3 aulas se encuentra en estado de ruina, con la cubierta totalmente derribada y los muros con graves problemas de humedades. La escuela necesita una nueva aula para dar cabida a sus estudiantes y es por eso que 3 estuadiantes más de la ETSAB se desplazarán durante los próximos meses para iniciar la construcción. Ambos proyectos apuestan por los materiales naturales para una construcción saludable y ecológica con muros de bloques de tierra comprimida (BTC) y estructura de madera.