2.2.12

Base-A * Projecte de rehabilitació i ampliació de l'escola primària d'Ourong
Al sud de Senegal hi ha una illa anomenada Ourong, que compta amb uns 300 habitants, 90 d'ells menors de 12 anys. Aquest estiu vam poder comprobar l'estat de l'escola, que compta amb 3 aules. Una de les aules existents, construida als anys 80, està en mol mal estat i els alumnes han hagut de fer classe a l'exterior el darrer curs. Per això Base-A en col·laboració amb la ong Kasamu AkuBlaugrana Social Club i alumnes de la UPC, engeguem el projecte de millora de l'escola. La construcció es preveu que s'inicii a finals del proper estiu.Al sur de Senegal hay una isla llamada Ourong, que cuenta con unos 300 habitantes, 90 de ellos menores de 12 años. Este verano pudimos comprobar el estado de la escuela, que cuenta con 3 aulas. Una de las aulas existentes, construida en los años 80, está en muy mal estado y los alumnos han tenido que dar clase en el exterior el último curso. Por eso Base-A en colaboración con la ong Kasamu Aku, Blaugrana Social Club y alumnos de la UPC, ponemos en marcha el proyecto de mejora de la escuela. La construcción se prevé que inicie a finales del próximo verano.