14.8.12

Estructura amunt i primers comiatsAquesta setmana tornen a casa tres dels estudiants d’arquitectura que han fet possible aquest projecte d’arquitectura i cooperació a Senegal. Són la Carla Patsí i el David Onieva, de l’equip de Cabrousse i la Jasmina Arregui de l’equip d’Ourong  a més d’en Pepe Caamaño, que va finalitzar la seva estada a principis d’agost. 

Tots quatre voluntaris han superat grans obstacles, tant personals com laborals,  i han dut a terme la seva feina amb gran dedicació i esforç.  No només han acomplert amb l’ajustadíssim temps d’execució sinó que, a més, han estat capaços d’involucrar la comunitat escolar en la construcció de les aules malgrat les pluges, el ramadan i la sembra de l’arròs.

Des de Base-A volem agrair a les voluntàries i voluntaris la seva professionalitat, i els desitgem una bona tornada al “nord”. Creiem que l’aprenentatge d’aquests mesos els aportarà sens dubte una nova mirada cap al continent africà.Esta semana vuelven a casa tres de los estudiantes de arquitectura que han hecho posible este proyecto de arquitectura y cooperación en Senegal. Son Carla Patsí y David Onieva, del equipo de Cabrousse y Jasmina Arregui del equipo de Ourong además de Pepe Caamaño, que finalizó su estancia a principios de agosto.

Los cuatro voluntarios han superado grandes obstáculos, tanto personales como laborales, y han llevado a cabo su trabajo con gran dedicación y esfuerzo. No sólo han cumplido con la ajustadísimo tiempo de ejecución sino que, además, han sido capaces de involucrar a la comunidad escolar en la construcción de las aulas a pesar de las lluvias, el Ramadan y la siembra del arroz.


Desde Base-A queremos agradecer a las voluntarias y voluntarios su profesionalidad, y les deseamos una buena vuelta al "norte". Creemos que el aprendizaje de estos meses les aportará sin duda una nueva mirada hacia el continente africano.This week three of the Architecture students who have made possible this architectural and cooperative program in Senegal are coming back home. These students are: Carla Patsi and David Onieva, from the Cabrousse team. Jasmina Arregui, from the Ourong team and also Pepe Caamaño, ending his stay in early August.

The four volunteers have overcome great obstacles, both personal and related to work, and have carried out their work with dedication and effort. Not only have they met the pressing runtime but also have been able to involve the school community in building classrooms despite the rain, the Ramadan and rice planting.

From Base-A, we want to thank the volunteers for heir professionalism, and wish them a good return to the "north". We believe that these months’ learning will undoubtedly bring them a new look to Africa.


La finalització dels treballs a Cabrousse, prevista per a principis de setembre, queda a càrrec de les estudiants de l’ETSAB - UPC  Hilda Cuba i Teresa Gómez-Fabra , que veuran  com en les properes 3 setmanes es muntarà la coberta, es colocaran les fusteries i s’aixecaran els murs de blocs de terra comprimida (BTC) que faran de tancament de l’aula. 

L’aula d’Ourong queda amb els fonaments finalitzats, a l’espera que Kasamu Aku reuneixi més finançament per completar-la en una segona fase, que esperem pugui ser ben aviat.La finalización de los trabajos en Cabrousse, prevista para principios de septiembre, queda a cargo de las estudiantes de la ETSAB - UPC Hilda Cuba y Teresa Gómez-Fabra, que verán como en las próximas 3 semanas se montará la cubierta, se colocarán las carpinterías y levantarán los muros de bloques de tierra comprimida (BTC) que harán de cierre del aula.

El aula de Ourong queda con los cimientos finalizados, a la espera de que Kasamu Aku reúna más financiación para completarla en una segunda fase, que esperamos pueda ser muy pronto.


The end of the works in Cabrousse, intended to be accomplished by the end of September, will be undertaken by the students of the ETSAB-UPC Hilda Cuba and Teresa Gómez-Fabra. In the next three weeks the roof will be assembled, the woodwork placed, and compressed earth blocks walls (BTC), which will enclose the classroom, will be raised.

The foundations for the Ourong classroom are already finished. Now we have to wait until the Kasamu Aku receives more funding so that the second stage can be completed. We hope this to happen as soon as possible.