14.5.19

PROGRAMA AWASUKA: Comença a Bhimphedi la construcció de 120 xemeneies

CAT

4 de febrer de 2019, els voluntaris d’Awasuka que van dur a terme els treballs de recondicionament marxen de Bhimphedi, però Awasuka continua treballant des de Barcelona. Entre moltes altres tasques, la Mònica treballa en l'edició d'un vídeo per conscienciar sobre la instal·lació de les xemeneies: la Manisha Gurung contribueix realitzant les traduccions i veus en anglès del vídeo, i en Hareram Pudassaini fa de presentador.

Mitjans de març de 2019, la Mònica arriba al Nepal per començar a treballar sobre el camp amb el Hareram, el nou director de Awasuka i del projecte de les campanes extractores. Junts van a diverses reunions amb Practical Action (Katmandú), MRC Hetauda (soci de Practical Action a Makwanpur), les diferents cooperatives de Bhimphedi, els fabricants de xemeneies i també amb Bhimphedi Gaupalika. Totes les reunions són de profit i el projecte de les xemeneies finalitza amb un acord signat per totes les parts, que s'iniciarà una vegada finalitzin totes les xerrades de sensibilització.

A més, la Mònica i en Hareram realitzen una reunió amb el metge del Centre de Salut de Bhimphedi, per analitzar l'Informe de Salut de Bhimphedi de la Dra. Paula Minguell (dut a terme el 2013), i per la seva sorpresa, confirmen que les dades que conté segueixen sent vàlides: la primera causa de mort a Bhimphedi són les malalties respiratòries, causades per respirar el fum d’espais interiors.

És per això que el Programa Awasuka vol construir xemeneies en la seva última etapa: perquè el fum en espais tancats mata 22.000 persones cada any al Nepal, mentre que el terratrèmol en va matar a 9.000. No obstant això, és molt difícil que les persones es conscienciïn d'aquest fet. Per aquest motiu, hem preparat una presentació personalitzada en nepalès, que inclou informació sobre els beneficis de la instal·lació de xemeneies i dades de salut locals, que es mostraran en les diferents reunions de sensibilització amb la població local.

Durant tres llargues setmanes, i gràcies al personal de Women Cooperative, en Hareram ha visitat 18 comunitats fins al moment; i només queden 5 comunitats. Fins a la data, més de 500 persones han estat informades sobre els beneficis de les campanes extractores. Estem contents perquè ja s'han fet 120 comandes de campanes extractores, que s'instal·laran molt aviat, i més que es demanaran!

Esperem que gaudiu el vídeo d’en Hareram!

*El programa Awasuka es realitza conjuntament per Amics del Nepal, base-A, Universitat CCD-UPC, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari i Rotary Club de Kantipur. Recentment, també s'ha incorporat el Rotary Club de Hetauda.


CAST

Empieza en Bhimphedi la construcción de 120 chimeneas 

4 de febrero de 2019, los voluntarios de Awasuka que llevaron a cabo los trabajos de reacondicionamiento se marcharon de Bhimphedi, pero Awasuka continúa trabajando desde Barcelona. Entre otras muchas tareas, Mònica trabaja en la edición de un video para concienciar sobre la instalación de las chimeneas: Manisha Gurung contribuye en el video realizando las traducciones y voces en inglés, y Hareram Pudassaini desempeña el papel de presentador.

Mediados de marzo de 2019, Mònica llega a Nepal para comenzar a trabajar sobre el campo con Hareram, el nuevo director de Awasuka y del proyecto de las campanas extractoras. Juntos van a varias reuniones con Practical Action (Kathmandu), MRC Hetauda (socio de Practical Action en Makwanpur), las diferentes Cooperativas de Bhimphedi, los fabricantes de chimeneas y también con Bhimphedi Gaupalika. Todas las reuniones son de provecho y el proyecto de las chimeneas finaliza con un acuerdo firmado por todas las partes, que se iniciará una vez que finalicen todas las charlas de sensibilización.

Además, Mònica y Hareram realizan una reunión con el médico del Centro de Salud de Bhimphedi, para analizar el Informe de Salud de Bhimphedi de la Dra. Paula Minguell (llevado a cabo en 2013), y para su sorpresa, confirman que los datos que contiene siguen siendo válidos: la primera causa de muerte en Bhimphedi son las enfermedades respiratorias, causadas por respirar el humo en espacios interiores.

Es por eso que el Programa Awasuka quiere construir chimeneas en su última etapa: porque el humo en espacios cerrados mata a 22.000 personas cada año en Nepal, mientras que el terremoto mató a 9.000. Sin embargo, es muy difícil que las personas se conciencien de este hecho. Por este motivo, hemos preparado una presentación personalizada en nepalí, que incluye información sobre los beneficios de la instalación de chimeneas y datos de salud locales, que se mostrarán en las diferentes reuniones de sensibilización con la población local.

Durante tres largas semanas, y gracias al personal de Women Cooperative, Hareram ha cubierto 18 comunidades hasta el momento; y solo quedan 5 comunidades. Hasta la fecha, más de 500 personas han sido informadas sobre los beneficios de las campanas extractoras. Estamos contentos porque ya se han realizado 120 pedidos de campanas extractoras, que se instalarán muy pronto, ¡y más que se harán!

Disfrutad el video de Hareram sobre las chimeneas!

*El programa Awasuka se realiza conjuntamente por Amics del Nepal, base-A, Universidad CCD-UPC, Agragaami Krishak Krish Sahakaari y Rotary Club de Kantipur. Recientemente, también se ha incorporado el Rotary Club de Hetauda.


ENG

Construction of 120 chimneys starts in Bhimphedi

February 4th 2019, the Awasuka volunteers who carried out the Retrofitting works leave Bhimphedi, but Awasuka continues to work from Barcelona. Amongst many other tasks, Monica works on the editing of a video for chimney-hood awareness: Manisha Gurung contributes to this video on the English translations and voiceovers, while Hareram Pudassaini plays the anchorman role. 

Mid March 2019, Monica arrives in Nepal to start working in the field with Hareram, the new Awasuka manager for Chimney-Hood project. Together they attend meetings with Practical Action (Kathmandu), MRC Hetauda (Practical Action’s partner in Makwanpur), Bhimphedi’s different Cooperatives, the chimney-hood manufacturers and also Bhimphedi Gaupalika. The meetings are fruitful and the Chimney Project ends up with an agreement signed by all parts, to be started once the Awareness Speeches are finalized.

Furthermore, Monica and Hareram have a meeting with the current Doctor at Bhimphedi Health Center, to analyze Dr Paula Minguell’s Bhimphedi Health Report (carried out in 2013), and to their surprise, they confirm the data contained is still valid: the first death-cause in Bhimphedi is Upper Respiratory Diseases - obviously caused by indoor smoke. 

That’s why Awasuka Program wants to build chimney-hoods during its last stage: because indoor smoke kills 22.000 per year in Nepal, while the earthquake killed only 9.000. However, it is very hard to make people aware of this fact. For this reason we have prepared a tailored presentation in Nepali, which includes information about the chimney benefits as well as local health data, to be shown at the different awareness meetings with the local people. 

During three long weeks, and thanks to the Women Cooperative staff, Hareram has covered 18 communities so far; now only 5 communities are left. Until today, more than 500 people have been briefed about the chimney-hoods benefits. We are pleased to have 120 orders for chimney hoods, to be started very soon, and more to come!

Enjoy Hareram’s video about Chimneys!

*Awasuka Program is carried out jointly by Amics del Nepal, base-A, CCD-UPC University, Agragaami Krishak Krishi Sahakaari and Rotary Club of Kantipur. Recently, Rotary Club of Hetauda has also joined in.