1.12.12

Concurs Racons Públics FAD
"Des del pont de Matacavalls fins al parc de les Planes" , aquest és el 2n racó proposat per Racons Públics, un concurs de participació ciutadana en el disseny de la ciutat, organitzat pel FAD. Planteja la recuperació i la dinamització per a l'ús públic de llocs degradats, desatesos, oblidats o poc valorats.

En aquest cas, un racó de l'Hospitalet de Llobregat ens ha permès pensar en solucions de baix cost i amb implicació social, que resolguin els problemes de connectivitat i  generin la reactivació de l'emplaçament.

Es proposa una intervenció al voltant del mur del cementiri, en terrenys amb qualificació actual d'equipament públic, mitjançant la creació de zones de cultiu de flors gestionades en cessió d'ús pel futur centre de dia / residència de gent gran que es troba en construcció a l'Avinguda Vilafranca, complementant l'activitat de petanca que existeix actualment.


Amb la incorporació de petits punts de venta que funcionen també com a lluminàries nocturnes, es dóna un nou servei de venta de flors al cementiri i es tanca el cicle. D'aquesta manera, es crea una activitat econòmica que, juntament amb el baix cost de la intervenció, ajuda a mantenir un baix pressupost.

Les flors també voregen el mur en testos que ens acompanyen fins a les portes d'accés al cementiri. Mitjançant petites modificacions de la topografia i incorporant unes plataformes semi-elevades de fusta, es dóna continuitat al teixit urbà, connectant els carrers de Menendez Pidal i Teide amb les rampes i passarel·les que creuen la via del tren.

El mateix recorregut per la passera de fusta constitueix el límit trepitjable pels vianants que s'estén fins al talús en el cas dels camps de flors. Aquests seran de diferents colors depenent de l'època de l'any, una flor per cada dia.

La proposta de Base-A ha estat sel·leccionada com a un dels 4 finalistes del concurs Racons Públics. Podeu votar-nos através d'aquest enllaç."Des del pont de Matacavalls fins al parc de les Planes", este es el 2º rincón propuesto por Racons Públics, un concurso de participación ciudadana en el diseño de la ciudad, organizado por el FAD. Plantea la recuperación y la dinamización para el uso público de lugares degradados, desatendidos, olvidados o poco valorados.

En este caso, un rincón de Hospitalet de Llobregat nos ha permitido pensar en soluciones de bajo coste y con implicación social, que resuelvan los problemas de conectividad y generen la reactivación del emplazamiento.

Se propone una intervención en torno al muro del cementerio, en terrenos con calificación actual de equipamiento público, mediante la creación de zonas de cultivo de flores gestionadas en cesión de uso por el futuro centro de día / residencia de ancianos que se encuentra en construcción en la Avenida Vilafranca, complementando la actividad de petanca que existe actualmente.

Con la incorporación de pequeños puntos de venta que funcionan también como luminarias nocturnas, se da un nuevo servicio de venta de flores en el cementerio y se cierra el ciclo. De esta manera, se crea una actividad económica que, junto con el bajo coste de la intervención, ayuda a mantener un bajo presupuesto.

Las flores también bordean el muro en macetas que nos acompañan hasta las puertas de acceso al cementerio. Mediante pequeñas modificaciones de la topografía e incorporando unas plataformas semi-elevadas de madera, se da continuidad al tejido urbano, conectando las calles de Menéndez Pidal y Teide con las rampas y pasarelas que cruzan la vía del tren.

El mismo recorrido por la pasarela de madera constituye el límite transitable para los peatones que se extiende hasta el talud en el caso de los campos de flores. Estos serán de diferentes colores dependiendo de la época del año, una flor por cada día.

La propuesta de Base-A ha sido seleccionada como uno de los 4 finalistas del concurso Racons Públics. Podeu votar-nos através d'aquest enllaç."Des del pont de Matacavalls fins al parc de les Planes”. This is the 2nd spot proposed by  Racons Públics, a contest for citizen participation in the design of the city, organized by the FAD. It contemplates the recovery and revitalization for public use of degraded, neglected, forgotten or undervalued spots.
In this case, a place in Hospitalet de Llobregat has allowed us to think of solutions with low cost and social involvement, to solve connectivity problems and create the recovery of the site.
An intervention around the wall of the cemetery is proposed – on  land currently rated as public facility –by creating flower growing areas which will be managed  in transfer by the future day center/nursing home that is under construction in Vilafranca Avenue, complementing the currently petanque activity.
With the addition of small outlets, that also function as night lights, a new service of selling flowers in the cemetery is provided and the cycle is closed. Thus, an economic activity is established which, together with the low cost of the intervention, helps maintain a low budget.
The flowers in pots also line the wall leading us until the cemetery gates. By slight modifications of the topography and incorporating semi-elevated platforms of wood, continuity is given to the urban fabric, connecting Menéndez Pidal and Teide streets with the ramps and walkways that cross the railway.
The route of the boardwalk is the limit accessible for pedestrians. It extends up to the slope in the case of the flower fields. These will be in different colors depending on the time of year, a flower for each day.
The proposal made by Base-A has been selected as one of the 4 finalists in the contest  Racons Públics. You can vote for us through  d'aquest  enllaç.