22.1.12

Base-A * Projecte d'ampliació del laboratori de medicaments de Medicus Mundi als campaments de refugiats saharauis.

En els propers mesos s'iniciarà la construcció de la ampliació del laboratori de medicaments de Medicus Mundi. L'objectiu del laboratori és millorar l’atenció sanitària de la població dels campaments saharauis a Algèria, garantint la continuïtat del laboratori de producció de medicaments essencials per a una major disponibilitat i ús racional d’aquests. Per això es feia cada vegada més necessària una ampliació que permetés tenir una sala de maquinària, un magatzem i un habitatge per als treballadors del laboratori.

El laboratori està gestionat pel Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i Medicus Mundi Catalunya s'encarrega de proporcionar la matèria primera, l'equipament tecnològic i la formació dels equips humans que hi treballen, així com una petita dotació econòmica per a cobrir els sous (de caire simbòlic) dels treballadors.

Les condicions climàtiques extremes del desert algerià, amb temperatures superiors als 48ºC i el baix pressupost han suposat tot un repte. Els murs d'adobe de 40cm i l'aillament de la coberta, juntament amb les zones porxades, ajuden a regular la temperatura interior; mentre que unes petites perforacions als murs, introdueixen càpsules de llum a través de peces de pavés, evitant l'entrada de sorra durant les freqüents tempestes del desert (siroccos).

En los próximos meses se iniciará la construcción de la ampliación del laboratorio de medicamentos de Medicus Mundi. El objetivo del laboratorio es mejorar la atención sanitaria de la población de los campamentos saharauis en Argelia, garantizando la continuidad del laboratorio de producción de medicamentos esenciales para una mayor disponibilidad y uso racional de los mismos. Por ello se hacía cada vez más necesaria una ampliación que permitiera tener una sala de maquinaria, un almacén y una vivienda para los trabajadores del laboratorio.

El laboratorio está gestionado por el Ministerio de Salud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y Medicus Mundi Catalunya se encarga de proporcionar la materia prima, el equipamiento tecnológico y la formación de los equipos humanos que trabajan, así como una pequeña dotación económica para cubrir los sueldos (de tipo simbólico) de los trabajadores.

Las condiciones climáticas extremas del desierto argelino, con temperaturas superiores a los 48 º C y el bajo presupuesto han supuesto todo un reto. Los muros de adobe de 40cm y el aislamiento de la cubierta, junto con las zonas porchadas, ayudan a regular la temperatura interior, mientras que unas pequeñas perforaciones en los muros, introducen cápsulas de luz a través de piezas de pavés, evitando la entrada de arena durante las frecuentes tormentas del desierto (siroccos).